Условия

Общи условия

 

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „Росбул Арм” ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством онлайн магазин Oragie.Net

 

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра обслужващ Oragie.Net или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява изцяло да приеме и спазва настоящите Общи условия.

 

Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

 

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП ние от Oragie.Net сме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

 

1. Името и адреса ни – фирма „Росбул Арм” ЕООД, гр. София, ж. к. Дружба I, бл. 183.

2. Данни за кореспонденция – тел. за връзка 0888 488 444, може да ни пишете на e-mail адрес sales@oragie.net

3. Фирма „Росбул Арм” ЕООД е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и всички цени, посочени в сайта Oragie.Net, са обозначени по ясен и разбираем начин и са с включено ДДС. Стойността на разходите за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цените на стоките, но може да ги видите в страницата  Плащане и доставка.

4. Органа, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин Oragie.Net е Комисията за защита на потребителите.

5. Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

7. Начините за Плащане и Доставка са описани подробно в страницата Плащане и доставка.

8. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

Общи правила и условия за използване на сайта

 

Oragie.Net  е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чиито създател и собственик е фирма "Росбул Арм" ЕООД, която е търговската верига от оръжейни магазини създадена през 1996 г. През тези 22 години компанията става официален представител и дистрибутор на много марки ловни, бойни и въздушни оръжия, както и всякакви муниции и аксесоари към тях. Сайтът предлага през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента, много богата гама ловно облекло, аксесоари и екипировка, хладно оръжие включващо ножове, саби, мачете, лъкове и арбалети както и стрели и аксесоари за тях на свeтовно известни производители, изявени с безупречно качество.

 

„Росбул Арм” ЕООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни и друга информация, генерирани от екипа на Oragie.Net и/или„Росбул Арм”ЕООД, са собственост на„Росбул Арм” ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

в случаите когато кандидатствате за покупка на стока на изплащане чрез „Ти Би Ай Банк” ЕАД

 

Вие потвърждавате, че се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искания от Вас потребителски кредит, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица. След сключването на договор между Вас и „Ти Би Ай Банк” ЕАД (наричано по-нататък „ТБА“) и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията Ви, събиране на вземания, предотвратяване на изпиране на пари и измами, а също и управление на кредита Ви.

 

Съгласието, е с цел да позволи на „ТБА“ да проверява Вашата кредитоспособност и да удостовери Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Кредитното бюро на Експириън, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от Вас социални осигуровки, данни за трудовите Ви договори и социално осигурителния Ви доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните Ви данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади. Съгласявате се и изрично упълномощавате „ТБА“ да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск Вашите лични и кредитни данни, в това число история по плащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на Ваше име при „ТБА“, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: „ТБА“, други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни. Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до личните Ви данни, съхранявани от трети страни - Администратори на лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни.

 

Настоящото съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл. 36а и 36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай искането Ви за предоставяне на желаната от Вас услуга може да не бъде изпълнено.

 

Потвърждавате, че сте запознат/а с факта, че „ТБА“, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.

 

„ТБА“ ЕАД може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи Вашето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерните дружества на Банковата група на „ТБА“ ЕАД, администратори на лични данни (наричани по-нататък „администратори“). В тази връзка „ТБА“  има право да разкрива на администраторите, личните Ви данни, предоставени на „ТБА“ с настоящото Съгласие.

 

Давате своето изрично Съгласие резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното Ви досие. Предоставяте правото на „ТБА“ да проверява всички данни, предоставени от Вас, чрез независими източници, като доброволно давате своето изрично съгласие „ТБА“ да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността Ви, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между Вас и „ТБА“.

 

Уведомен сте за правото Ви на достъп до личното Ви досие, съхранявано от „ТБА“. Адресът на „ТБА“ ЕАД за получаване на достъп до личните Ви данни е 1421 гр. София, кв. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, Кредитна администрация. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни.

 

В случай че сте регистриран като Едноличен търговец или Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване на Договор за предоставяне за отпускане на стоков кредит или паричен заем с „ТБА“ ЕАД, давате изричното си съгласие за следното: „ТБА“ ЕАД да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за: доходи и направените осигурителни плащания, извършени от дружеството, на което сте едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като упълномощавате „ТБА“ ЕАД да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната Ви оценка, във връзка с отпускане на Ваше име на целеви стоков кредит/паричен заем при спазване на законодателството, свързано със защита на личните данни и всяка друга защитена информация; начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от дружеството Ви лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

 

С подписването на настоящото се съгласявате „ТБА“ ЕАД, да направи копие на личната Ви карта –  електронно или на хартиен носител, което да се използва и съхранява единствено и само за нуждите на проверките, свързани с одобрението и отпускането на договор за кредит, предоставян от „ТБА“. Съгласявате се копието да бъде пазено към досието на договора за кредит, като доказателство за идентификацията Ви като кредитоискател.

 

Oragie.Net и „Росбул Арм” ЕООД не носят отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта Oragie.Net. Но „Росбул Арм” ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

 

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не е с комерсиална цел и не причинява вреди за Oragie.Net и „Росбул Арм” ЕООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Oragie.Net и посочване на линк към уебсайта на Oragie.Net. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Oragie.Net и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Oragie.Net. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Oragie.Net си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

 

Разрешава се използване на текстове и снимки от каталожната част на Oragie.Net за комерсиални цели след подписано споразумение, спрямо Допълнителните условия за ползване. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Росбул Арм” ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

 

Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. Oragie.Net не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Oragie.Net по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

Промяна на цени / характеристики на продукти

 

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! "Росбул Арм" ЕООД си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При разлика с актуалната и обявената цена, клиента ще бъде уведомен своевременно по телефона. Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на Oragie.Net за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране чрез софтуера, с който се управлява сайта.

 

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта Oragie.Net, фирма "Росбул Арм" ЕООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.

 

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена над старата в червено.

 

Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка. За повече информация за наличността на даден продукт/и може де се свържете с нас на посочените координати за връзка.

 

Ограничение на отговорността

 

Oragie.Net, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, (включително щети от пропуснати ползи), от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Oragie.Net за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на стоки, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Защита на личните данни на потребителите

 

Фирма „Росбул Арм” ЕООД се задължава да защитава предоставената от Вас информация по време на регистрацията Ви в сайта. Подадените от Вас лични данни са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността им се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви.

 

Отказ от стоката

 

Според ЗЗП, Вие, като потребители имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаването в случай, че те не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени.

 

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим в пълен размер заплатената от Вас стойност на стоката не по-късно от 30 дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента, а при връщане на такава – за сметка на доставчика.

 

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

 

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

 

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване и да ни посетите отново.

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.

 

Правила за писане и одобряване/не одобряване на мнения/коментари за продукти:

 

I. Ползване на коментарите

 

Всеки потребител, който публикува коментари, се съгласява с Общите условия за ползване на сайта посочени по-горе на тази страница. Oragie.Net не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения.

 

II. Публикуване на мнения

 

Коментарите към продуктите са възможни само за регистрирани потребители на Facebook, тъй като коментарите ще се осъществяват чрез платформата на социалната мрежа. Потребителят ще има право да избере дали коментарът му да бъде споделен и в социалната мрежа, освен на сайта на Oragie.Net.

 

Писането на кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Кирилицата се чете по-бързо. Пишейки на кирилица, уважавате тези, които четат мненията. Публикуването на връзки (линкове) към външни сайтове не е позволено. Всички мнения се публикуват автоматично като при наличието на нов коментар, администратора на сайта е своевременно уведомен.

 

Публикувайте мненията си по веднъж. Спамът и флудът са недопустими. Придържайте се към темата. Не се допуска публикуването на безсъдържателни мнения като "Хахаха", "Жестоко!", "Много яко" и други подобни тъй като няма да са от полза на останалите потребители на Oragie.Net. Опитайте да бъдете обективни.

 

Препоръчването на продукта също изисква потребителски профил в някоя от следните социални мрежи: Twitter, Facebook, Google+.

 

Уебсайтът на Oragie.Net използва услугите и инструментите на Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашият IP адрес), се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта. Също така Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google.

 

Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви информираме, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на този сайт. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашия сайт.

 

Повече информация за технологията, използвана от Google може, да бъде намерена в www.google.com/analytics.

 

Уебсайтът на Oragie.Net използва услугите и инструментите на MailChimp, която е имейл маркетинг платформa, предлагаща услугата на автоматично изпращане на електронен бюлетин от имейл лист създаден от потребителите им в случая Росбул Арм ЕООД. Целта на бюлетина е да информира абонатите за нови постове, новини или промоции, както и да има директен контакт с тях. За да получавате бюлетина на Oragie.Net вие трябва да дадете лично съгласието си. Само тогава Вие ще имате право първи да получавате нашия електронен бюлетин с новини, промоции и игри. Ако по някаква причина не желаете да получавате вече нашия електронен бюлетин, но искате да запазите регистрацията си в нашия уеб сайт, ще е необходимо да попълните формата за отписване, която можете да намерите на всеки наш електронен бюлетин.

 

Всеки потребител, направил регистрация в сайта ни или записал се за нашия информационен бюлетин може да се откаже от абонамента си и да бъде изтрит от регистрираните ни потребители при изпращане на "Заявка за отписване" на имейл адрес sales@oragie.net. Отписването от електрония бюлетин може да стане и от линка в началото на самия бюлетин: "Отписване от бюлетина". Данните, който потребителят е предоставил при регистрацията на сайта и абонамент за информационен бюлетин ще бъдат изтрити от нашата база данни в срок от 1 работен ден от отварянето на заявката.

 

Social Media Plugins (вградени външни приложения за социални мрежи)

 

a) Facebook

 

Използването на вграден Facebook plug-in в интернет страници на този сайт води до осъществяване на връзка и предаване на данни към интернет сървърите на Facebook. Посредством това се предава информация към Facebook сървъра кои от нашите страници са били посетени от Вас. Ако сте се логнали като потребител на Facebook, то тогава Facebook запазва тази информация в личния Ви потребителски Facebook акаунт. При използване на Plug-in функции (като кликнете върху бутон "Like" или “коментирай”) тази информация се запаметява във Вашия Facebook профил. Това може да се избегне единствено като излезете от Facebook профила си, преди да използвате plug-in. За повече информация относно събирането и използването на данни от Facebook, за Вашите права и начините за защита на личните ви данни, моля, вижте правилата за конфиденциалност на Facebook.

 

б) Google

 

Свързваме нашия сайт с "+1” бутон на Google. Тъй като той е качен директно от Google, при неговото активиране се предават данни до Google и се записват там.

Google съхранява както информацията, която сте дали за съдържание +1, така и информация за страницата, която сте заредили, когато кликате върху +1. Вашите +1 могат да бъдат показани като доказателства заедно с името и снимката от Вашия Google профил, като например в резултатите от търсене на други интернетстраници или реклами в интернет. Google публикува обобщени статистически данни за дейностите на потребителя +1, които са за обществено достояние и за партньори. Можете да деактивирате получаването на +1 предложения от интернет-сайтове на трети страни, на личности, които са Ви познати. Подробности може да научите в политиката за конфиденциалност на Google +1.

 

в) Twitter

 

Предоставяме на нашите страници "Tweet" бутона на Twitter. Тъй като той е качен директно от Twitter, данните при ползване на бутона се изпращат на Twitter и съответно се записват там. Подробности може да научите в политиката за конфиденциалност на Twitter.

 

г) Този уебсайт използва услугите „AddThis“, за да предоставим функция за споделяне на страницата (за да Ви позволим да споделяте страниците ни във Facebook, Twitter, Google+ и т.н.). „AddThis“ използва „бисквитки“ като част от аналитичните си възможности и за преброяване на потребителите.

 

III. Потребителите на сайта имат право:

 

1. Да публикуват мнения, свързани с продуктите в Oragie.Net

2. Да допълват вече публикувани коментари към стока/и.

3. Да докладват на администратора за неуместни мнения.

4. Да възразят писмено чрез формата за контакт в сайта за проблем, ако сметнат, че коментарите им са модерирани/изтрити неправомерно.

 

IV. Администраторът на сайта има право да скрива или изтрива мнения, когато те съдържат:

 

1. Спам или непоискани търговски съобщения.

2. Мнения, които нямат връзка с продукта, който се коментира.

3. Нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа.

4. Обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, включително към други коментиращи потребители в сайта.

5. Порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.

6. Лични данни според Закона за защита на личните данни.

7. Съдържание изцяло на чужд език или написани не на кирилица.

 

Обратна връзка:

 

тел: 0888 488 444 - Всеки работен ден между 9:00 и 19:00;

E-mail:  sales@oragie.net

 

При извършване на промени в условията, "Росбул Арм" ЕООД се задължава да уведоми клиента чрез съобщение на електронната му поща и/или като ги публикува на видно място в Oragie.Net.

 

Последна актуализация: май 2018

Вие желаете да направите запитване за продукт:Моля, попълнете коректно всички полета от формата. Това ще ни помогне да отговорим бързо на вашето запитване. Благодарим Ви.